Affordable Access

Zpracování podnikatelského plánu pro vybranou OSVČ / Processing of the Business Plan for a Selected Self-employer

Authors
  • Střízková, Petra
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro vybraného prodejce použitých osobních automobilů. Účelem podnikatelského plánu je poskytnutí bankovního úvěru pro výstavbu nové moderní montované haly. Teoretická část práce popisuje vybraná východiska a druhy podnikatelských plánů. Praktická část se zabývá konkrétní situací daného podnikatelského subjektu. Hlavními použitými metodami v rámci podnikatelského záměru jsou marketingový mix, analýza konkurence, analýza vybraných finančních ukazatelů, rizika projektu společně s předpoklady úspěšnosti projektu a SWOT analýza. Všechny jsou aplikovány v praktické části, jejich shrnutí je na konci každé podkapitoly. Diplomová práce je ukončena návrhy a doporučením. / The topic of the diploma thesis is the compilation of a business plan for a selected seller of used cars. The purpose of the business plan is to provide a bank loan for the construction of a new modern car show room. The theoretical part discusses types of business plans and their theoretical bases. The practical part applies these to the specific situation of this business entity. The main applicable methods within the business plan are: marketing mix, competition analysis, selected financial indicators, project risks together with the assumptions of project success and a SWOT analysis. All of them are applied in practical part of thesis, the summary is at the end of each subchapter. The thesis is concluded with suggestions and recommendations. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times