Affordable Access

Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě / Displaying the status of industrial devices and their supporting data in augmented reality

Authors
  • andrys, jan
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

U průmyslových zařízení je diagnostika jednou z nejdůležitějších částí, díky její správné funkčnosti je možné zabránit ztrátám ve výrobě. Nový pracovníci si často musí projít několik školení, aby pochopili, jak funguje použitý typ diagnostického systému v továrně a uměli ho správně využít. Nejen s urychlením procesu školení pracovníka může pomoci aplikace popsaná v této práci. Práce má za cíl vytvořit funkční prototyp aplikace pro přenos dat z průmyslových zařízení do zobrazovacího zařízení HoloLens 2 a přijatá data zobrazit na konkrétních místech v prostoru, podle toho, kde se odesílající průmyslové zařízení nachází. Může jít jak o pevně umístěná, tak o pohybující se průmyslová zařízení, jejichž detekci zajišťuje software Vuforia. U zobrazování je možné vybrat typ zobrazení datových zpráv podle nastavených vzorů. Samotnou komunikaci zajišťuje protokol MQTT a zasílané zprávy jsou rozděleny na datové a kontrolní. Na závěr bylo provedeno několik zátěžových testů, které ověřili kvalitu přijímaných a odesílaných zpráv. Pro každý druh zařízení jsou jednotlivé programy napsány v jazyku C# a vývoj pro HoloLens 2 byl možný díky Unity Editoru a knihovně MRTK. / For industrial devices, the diagnostic system is one of the most important parts of the industrial facility. If it works well, it can prevent loss in production. The new worker must often complete several training courses to understand how the diagnostic system works and how to use it. The system described in this thesis can help with the worker’s training. This thesis aims to create a functional prototype application for data transmission from industrial devices to the visualization device HoloLens 2. It shows the data on the specific places in the facility according to the location of the transmitted industrial devices. Industrial machines can be both fixed or mobile. Their detection ensures Vuforia software. For the visualization, the user can choose the type of data visualization according to offered patterns. The communication provides MQTT protocol, and the messages are divided into two groups control and data. In the evaluation part, several verifying tests that validated the quality of transmission were done. The individual programs are written for every kind of device in C#, and the HoloLens 2 development is possible thanks to Unity editor and the MRTK library.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times