Affordable Access

Zmapování a optimalizace procesu řízení investičních projektů ve vybrané společnosti / Mapping and optimization of investment project management in selected company

Authors
  • hanušová, kateřina
Publication Date
Jun 19, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Procesy doprovází v každodenním životě každého z nás a jsou také součástí každé společnosti. Úspěšná společnost musí dobře znát, jaký typ procesů se v rámci jednotlivých oddělení odehrávají a v jakém stavu tyto procesy jsou. Bez znalosti procesů nemůže být žádná společnost dlouhodobě konkurenceschopná. V rámci této práce jsou teoreticky popsány principy procesního řízení, které jsou následně aplikovány v rámci šetření v praktické části práce. Cílem diplomové práce je zmapování a popsání procesu řízení investičních projektů a návrhy na jeho zlepšení (optimalizaci). Tento cíl byl zvolen na základě vzniklé potřeby projektového oddělení ve vybrané společnosti. Přínosem zpracování zadané problematiky je popsání daného procesu investičních projektů, vytvoření jeho modelu a návrhy na optimalizaci. Pro podrobné popsání procesu byl využit SIPOC a vytvořený procesní model byl mapován v notaci BPMN 2.0. Výstupem diplomové práce jsou návrhy řešení na identifikované problémové oblasti v rámci procesu investičních projektů. Cílem těchto návrhů je zvýšení efektivity a kvality práce. / The processes that accompany the daily life of each of us are also part of every society. A successful company have to know well what type of processes take place within individual departments and in what state these processes are. Without knowledge of business processes, no company can be competitive in the long term. The thesis theoretically describes the principles of process management, which are subsequently applied in the practical part of the work. The aim of the diploma thesis is mappped and described the process of investment projects and proposals for improvement (optimization). This aim was chosen by project department in selected company. The benefit of treating the assigned issue is the description of the process of investment projects, the creation of its model and suggestions for optimization. For a detailed description of the process was used SIPOC and the created process model was mapped in BPMN 2.0 notation. The output of the diploma thesis are proposals for solutions to identified problems areas within the process of investment projects. The aim of these proposals is to increase the efficiency and quality of work.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times