Affordable Access

Zkvalitnění motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti / Improving the Quality of Employee Motivation in a Selected Company

Authors
  • Antlová, Natálie
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá tématem zkvalitnění motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, teorie a koncepce, jež souvisí s motivací. V praktické části je charakterizována vybraná společnost, provedena analýza současného stavu motivace a následné vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo ve společnosti realizováno. Na základě teoretických znalostí, analýzy současného stavu řešené problematiky a dotazníkového šetření jsou zde předloženy návrhy a doporučení ke zkvalitnění motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je analýza současného stavu motivace a formulace návrhů a doporučení, která by měla přispět ke zkvalitnění motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. / This bachelor thesis is about improving the quality of employee motivation in a selected company. The thesis is divided into two parts – the theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic characteristics related to motivation. In the practical part is the characteristic of the selected company, an analysis of the current state of motivation and a subsequent evaluation of the questionnaire survey which has been conducted in the company. The questionnaire survey derives suggestions and recommendations to improve the motivation of employees in the selected company. The main target of the thesis is to analyse the current state of motivation and from this to develop proposals and recommendations which may lead to improving the quality of employee motivation in a selected company. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times