Affordable Access

Získávání IT specialistů pomocí headhuntingu / Recruting IT Specialists trough Headhunting

Authors
  • kolláriková, petra
Publication Date
Jun 18, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zaměřením na získávání IT specialistů pomocí headhuntingu má za cíl analyzovat proces získávání zaměstnanců ve společnosti Alviso, zhodnotit využívané postupy sourcera při vyhledávání a oslovování uchazečů a navrhnout vhodná řešení pro zjištěné nedostatky. Teoretická část se věnuje procesu získávání zaměstnanců, jeho vývoji, zdrojům a metodám, kdy se dále konkrétně zaměřuje na IT segment a jeho charakteristiky. V praktické časti je představeno podnikání společnosti Alviso na příkladu procesu obsazování pozice, který je autorkou analyzován. V rámci výzkumného šetření jsou analyzována data týkající se získávání IT uchazečů a zjištěné poznatky jsou porovnány při rozhovorech se sourcery ze společnosti Alviso. Na základě všech uvedených metod výzkumného šetření jsou stanoveny návrhy pro zlepšení práce sourcera ve společnosti Alviso. / The master thesis with a focus on recruiting IT specialists through headhunting aims to analyse the process of recruiting employees in Alviso, evaluate the procedures used by the sourcer in searching and contacting candidates and propose appropriate solutions to the identified shortcomings. The theoretical part deals with the process of recruiting employees, its development, resources, and methods, which further focuses specifically on the IT segment and its characteristics. The practical part presents the business of Alviso on the example of the selection process for the position, which is analysed by the author. As part of the research survey, data on the acquisition of IT candidates are analysed and the findings are compared in interviews with sources from Alviso. Based on all the above-mentioned research methods, proposals are made to improve the work of the sourcer at Alviso.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times