Affordable Access

Zhodnocení obchodní strategie strojírenského podniku / Evaluation of the Business Strategy of an Engeneering Company

Authors
  • Vodičková, Natálie
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení obchodní strategie strojírenského podniku. Jako podklad pro zpracování návrhu a doporučení ke stanovení obchodní strategie byly použity: finanční analýza podniku, Porterův model pěti konkurenčních sil, analýza marketingových prvků, dotazníkové šetření, SWOT analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Na základě výsledků vyplývajících z provedených analýz byla navržena doporučení, která mohou přispět ke zlepšení finančního hospodaření podniku tvorbou rezerv, úpravou platebních podmínek v obchodních vztazích, zavedením kontroly finanční situace prostřednictvím moderního účetního software nebo vytvořeného formuláře finančních ukazatelů. Rovněž bylo navrženo provedení produktové inovace, včetně návrhu na zajištění financování prostřednictvím dotačních programů z fondů EU a návrh na zavedení pracovní pozice marketéra v podniku. / The main goal of this master´s thesis was to evaluate the business strategy of an engineering company. Following analyzes were used as a basis for the proposal and recommendation processing to determine the business strategy : financial analysis of the company, Porter's five competitive forces framework, analysis of marketing elements, questionnaire survey, SWOT analysis of the external and internal environment of the company. Based on the results of the analyzes, recommendations were proposed that can contribute to improve the financial management of the company by creating reserves, adjusting payment terms in business relationships, introducing a control of the financial situation through modern accounting software or created forms of financial indicators. The implementation of product innovation was also proposed, including a proposal to secure financing through grant programs from EU funds and a proposal to hire a marketing manager in the company. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times