Affordable Access

Zasvojenost z internetom in s spletnimi socialnimi omrežji v povezavi z narcisizmom ter stili navezanosti

Authors
  • Dajčar, Monika
Publication Date
Nov 17, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Ogromno je raziskav, ki se osredotočajo na iskanje povezav med posameznimi vidiki zasvojenosti z internetom in s spletnimi socialnimi omrežji, narcisizmom ter stili navezanosti. Nikjer pa ni bilo zaslediti povezave med vsemi štirimi spremenljivkami, zato to magistrsko delo preučuje povezavo med zasvojenostjo z internetom in spletnimi socialnimi omrežji, narcisizmom ter stili navezanosti. Zanimalo nas je predvsem, kakšne so statistično pomembne razlike glede na spol pri narcisizmu, zasvojenosti z internetom in zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji. Zanimalo nas je tudi, kako so vse štiri spremenljivke povezane med seboj. V teoretičnem delu smo pod drobnogled vzeli vsako spremenljivko posebej in preučili dosedanje raziskave, ki so iskale povezanost med njimi, v empiričnem delu pa smo preverjali, kakšni rezultati se kažejo pri slovenski populaciji. Vzorec je zajemal 120 moških in 192 žensk s povprečno starostjo 30,23 let. Podatki glede vzorca so navedeni na podlagi rezultatov demografskih vprašanj, ki so nam jih zaupali udeleženci raziskave, je pa prišlo do odstopanj pri analizi posameznih hipotez, saj se je izkazalo, da je bil ponekod vzorec precej večji. Kot razlog za manjši numerus pri navajamo dejstvo, da so bila v anketnem vprašalniku demografska vprašanja zastavljena na koncu in so jih udeleženci velikokrat preskočili. Za merjenje narcisizma smo uporabili Vprašalnik narcisizma NPI-40) (Raskin in Terry, 1988), stil navezanosti smo merili s Vprašalnikom medosebnih odnosov RQ (Bartholomew in Horowitz, 1991), za merjenje zasvojenosti z internetom smo uporabili Test zasvojenosti z internetom IAT (Young, 1998), za merjenje zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji pa smo uporabili Lestvico motenj v socialnih medijih SMDS (Van den Eijnden idr., 2016). Rezultati raziskave niso pokazali statistično pomembnih razlik glede na spol pri zasvojenosti z internetom in zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji. Se je pa statistično pomembna razlika glede na spol pokazala pri narcisizmu / rezultati raziskave so namreč pokazali, da moški v povprečju izkazujejo višje stopnje narcisizma. Slednje se kažejo predvsem pri posameznikih z odklonilno izogibajočo navezanostjo. Prav tako se je izkazalo, da več narcisističnih lastnosti, kot se kaže pri posameznikih, večja je zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. Rezultati so pokazali tudi, da je stil navezanosti povezan z zasvojenostjo z internetom in s spletnimi socialnimi omrežji / plašljivo izogibajoči in preokupirano navezani posamezniki odražajo večjo zasvojenost z obema navedenima spremenljivkama.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times