Affordable Access

Základní škola Praha 9 / Elementary School Prague 9

Authors
  • kramplová, nathalie
Publication Date
Feb 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá návrhem objektu základní školy s trojtřídkou mateřské školy a komplexním zhodnocením jejích tepelně technických vlastností. Detailně je provedeno tepelně technické posouzení obalových konstrukcí a dále je provedena analýza rizika letního přehřívání včetně návrhu vhodných opatření. Detailně je hodnocena energetická náročnost budovy ve variantách. Variantně je navržena energetická koncepce objektu z hlediska z hlediska zdroje tepla pro vytápění a ohřevu teplé vody. Na základě primární neobnovitelné energie a celkové dodané energie do budovy je zvolena optimální varianta. Jsou navrženy koncepce vytápění, větrání a zdravotechniky. Součástí práce je zpracování projektové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení a předběžný statický návrh nosných konstrukcí. / This diploma thesis aims to comprehensively evaluate thermal-technical properties of an elementary school building with a three-class nursery school. The thermal-technical assessment of the building envelope is performed in detail as well as the analysis of the risk of a summer overheating. The suitable solutions are included. There are more variants offered in the evaluation of the building’s energy performance. The energy concept of the building is designed in terms of heat source for heating and hot water. Based on the primary non-renewable energy and the total energy supplied to the building, the optimal variant is chosen. Concepts of heating, ventilation and sanitary equipment are proposed. Part of this thesis is also the preparation of the building’s project documentation for building permit and preliminary static design of load-bearing structures.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times