Affordable Access

Why does a sleepy driver continue to drive?

Authors
  • Johansson, Joel
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Inom trafikforskningen är det allmänt känt att sömnighet är en starkt bidragande faktor vid trafikolyckor. Tidigare forskning har visat att sömnighet hos förare är närvarande i 16–-23 procent av alla bilolyckor. Inom flyg- och järnvägsdomänen har en metod, med en stark influens från human factors-området, kallad Fatigue risk management (FRM) använts för att undersöka hur sociala och organisatoriska faktorer påverkar personalens sömnighetsnivå. Dock har denna metod inte använts för att undersöka lastbilsförares sömnighetsnivå i någon större utsträckning. Studiens syfte var att undersöka hur lastbilsförare upplever, motarbetar och motverkar sömnighet i deras dagliga arbetssituation. Resultaten visar att lastbilsförare i sitt arbete möter en stor mängd trötthetsbidragande faktorer, som kan härledas både till organisatoriska faktorer och individuellt beteende. Möjliga sätt att motverka sömnighet bland lastbilsförare, riktade mot både individen och organisationen, föreslås. / In the traffic domain it is commonly known that sleepiness is a highly contributing factor in traffic accidents. Research has shown that sleepiness among drivers is present in about 16-–23 per cent of all car accidents. In the aviation and railway industry a method or framework with some shared influences from the Human Factors approach, called Fatigue Risk Management (FRM) has been used to investigate how social and organisational factors affect the personnel’s level of sleepiness. The overall aims of this study are to investigate how truck drivers’ experience, fight and counteract sleepiness in their daily work environment. The results show that drivers face a wide variety of sleep contributing factors, stemming from both organisational factors and individual behaviour. Possible ways of counteracting truck driver sleepiness, concerning both the individual and the organisation, are also suggested.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times