Affordable Access

Vilket är modeföretagens motiv till att implementera CSR i verksamheten? : En branschstudie av samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige / What is the motive for companies in the fashion industry to implement CSR? : A branch research of all publicly listed fashion industry companies in Sweden

Authors
  • Thomasson, Johanna
  • Lindström, Amanda
  • Pettersson, Amelia
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund och problemdiskussion:Corporate social responsibility är ett ansvarsåtagande som expanderat i samhället de senaste årtiondena. Samhället präglas idag av en större medvetenhet och ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart i sin verksamhet. Modeindustin har fått utstå stor kritik i media men även i andra informationskanaler. Kritiken speglar framförallt deras externa leverantörers hållbarhetsåtagande, som företagen importerar sina produkter ifrån. Leverantörerna är framförallt etablerade i utvecklingsländer och har tidigare använt sig av barnarbete, haft bristfälliga anställningsvillkor och samtidigt haft negativ påverkan på miljön. Detta är några av anledningarna till att modeföretagen ställs inför allt hårdare krav. Det är därför av stor vikt att de synliggör för samhället sitt engagemang i CSR och därigenom uppfyller kraven som ställs på dem. Hållbarhetsrapportering har därför blivit ett av de mest betydelsefulla tillvägagångssätten inom modeindustrin som ett bevis för att de uppfyller CSR-åtagandet. Syfte:Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall modeindustrin implementerar CSR i sin verksamhet för att överleva på marknaden eller för att generera konkurrensfördelar och högre ekonomisk vinst. Metod:Undersökningen genomfördes på samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige. Vi utförde en innehållsanalys där samtliga modeföretagens hållbarhetsrapporter analyserades och granskades för att få information om deras CSR-engagemang. Slutsats:Modeindustrin utformar generellt sätt CSR-rapporter av symboliska skäl. Företagen utför med andra ord hållbarhetsaktiviteter för att överleva på marknaden och försäkra sig om en långsiktig framtid. Hållbarhetsansvarstagande är något som framförallt deras nyckelintressenter; kunderna kräver,vilket företagen måste beakta för att inte försämra sitt rykte och kritiseras i media.  / Background and problem discussion:The focus on corporate social responsibility has expanded in the society in the past few decades. Our society is characterized by an improved awareness of the topic and it imposes increased demands on companies in terms of being sustainably responsible in their business activities. The fashion industry has received a lot of criticism in the media and other information channels. Primarily, the criticism concerns the nature of activities, whether sustainably responsible or not, of third party suppliers with whom the fashion industry companies cooperate. Third-party suppliers are mostly located in developing countries and have previously been involved in the employment of child labor, providing inadequate employment conditions as well as having a negative impact on the environment. This is one of the factors leading to fashion companies now facing stricter requirements. Thus, it is of crucial importance that companies in the fashion industry engage in CSR activities and satisfy expectations on them. Therefore, the sustainability reporting system is one of the most prominent approaches in the fashion industry, offering a way to prove and communicate their CSR activities. Purpose:The purpose of this essay is to investigate whether the fashion industry implements CSR in their activities to either survive as a competitor in the market, or for the purpose of generating competitive advantage and higher financial profit. Method: All publicly listed fashion industry companies in Sweden were included in this research. We conducted a content analysis where all fashion industry companies' sustainability reports were analyzed and reviewed to generate information about their CSR engagement. Conclusion: he fashion industry delivers CSR reports for symbolic purposes. The fashion industry companies implement sustainably responsible activities in order to survive as a competitor in the market and in order to ensure a long-term future. Sustainable responsibility is of importance to the key stakeholders, i.e. the customers, of fashion industry companies, and therefore a topic that must be on the agenda of these companies in order to avoid damage to their reputation and criticism in media. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times