Affordable Access

”The West and the Rest” : Nationell identitet i bildläromedel / ”The West and the Rest” : National Identity in Visual Arts Teaching Material

Authors
  • Nord, Emma
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Utgångspunkten för denna studie är hur normativa beskrivningar av konsthistoria i ett bildläromedel riskerar att reproducera historiska och nutida föreställningar om skillnader mellan ”vi” och ”de andra”. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser om vithet och eurocentrism i bildämnet som synliggörs i läromedel samt att utmana hegemoniska diskurser om vithet och eurocentrism. Som underliggande teoretiskt och metodologiskt ramverk för studien ligger poststrukturalism som betonar språkets meningsskapande funktioner. Materialet som bearbetats och analyserats genom diskursanalys och gestaltande metoder är ett urval av texter och bilder från ett kapitel om konsthistoria i ett förlagsproducerat bildläromedel som riktar sig mot årskurs 7-9. Resultatet av analysen visar att läromedlet reproducerar en eurocentrisk diskurs genom makttekniker som isärhållning. Europeisk konsthistoria upphöjs och separeras från resten av världen genom den övergripande strukturen men framför allt genom språkhandlingar i både text och bild som framställer övriga världen som ”den andre”. Slutsatsen är att läromedlet i sin nuvarande form kan ses som problematiskt ur ett inkluderande och antirasistiskt perspektiv. Lärare kan dock granska läromedel kritiskt och använda pedagogiska strategier som att juxtapositionera historiska bilder från olika delar av världen för att utforska och synliggöra visuella och kulturella likheter snarare än skillnader. På så sätt kan lärare och elever skapa sprickor och läckage i diskursen vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för delaktighet och inkludering i bildundervisningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times