Affordable Access

Webová a mobilní aplikace pro systém SVAR / Web and Mobile Application for SVAR System

Authors
  • bučko, tomáš
Publication Date
Jan 29, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Predmetom tejto záverečnej práce je implementácia systému pre zadávanie bezpečnostných stavov SVAR (Systému včasného varovania). Analýza súčasného stavu rozoberá aktuálne fungujúci proces a jeho nedostatky. Nasleduje analýza požiadaviek a definovanie prípadov použitia, ktoré sú základom pre konceptuálny model systému. V kapitole implementácia je popísaný implementovaný systém a jeho používateľské rozhranie, nasledované integračnými a funkčnými testami. / The subject of this final thesis is to implement a system used for setting alert states of SVAR (Early warning system). The AS-IS analysis discusses the current process and its shortcomings. The following is a requirement analysis and the definition of use cases that are the basis for the conceptual model of the system. The implementation chapter describes the implemented system and its user interface, followed by integration and functional tests.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times