Affordable Access

Slitage av och partikelemissioner från betongbeläggning / Wear of and particle emission from concrete pavements

Authors
  • Gustafsson, Mats
  • Blomqvist, Göran
  • Hultqvist, Bengt-Åke
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Föreliggande rapport syftar till att studera såväl slitage som bildning av inandningsbara partiklar från en betongbeläggning, en betongbeläggning med inblandad titandioxid (TiOmix) samt från en referensasfalt (ABS16) under kontrollerade förhållanden i VTI:s provvägsmaskin (PVM). Samtliga beläggningar använde samma stenmaterial, en granit från Hovgården med kulkvarnsvärde 6.Efter genomförda tester visade sig TiOmixen ha sämre hållfasthetsegenskaper än betongen. Slitagetesterna visade att TiOmixen slets mest, vilket berodde på de sämre hållfasthetsegenskaperna. Asfalten slets initialt mer än betongen, men efter ca 250 000 varv i PVM låg den på samma nivå som betongen. Bildningen av PM10 var högre från betongen än från asfalten, trots det lägre slitaget. Grundämnesanalys tyder på att PM10 från betong innehåller betydligt mer kalcium än PM10 från asfalt, vilket tyder på att cementen i betongen är en viktig partikelkälla. Ultrafina partiklar emitteras, efter inledande höga emissioner vid varje hastighetsökning, i mindre omfattning från betong och TiOmix än från asfalt. Koncentrationerna av PAH är lägre i proverna från betongbeläggning vilken kan tyda på att en del av PAH härrör ur bitumen. Dock har inte samma däck använts i de jämförande testerna, varför skillnaden även kan bero på olika PAH-innehåll i, och därmed - bidrag från, däcken. / This report aims to study wear and the formation of inhalable particles from concrete coating, concrete coating with mixed in titanium dioxide (TiOmix) and from a reference asphalt (SMA16) under controlled conditions in the VTI road simulator (PVM). All coatings used the same rock material, a granite with ball mill value 6. Wear tests showed that the TiOmix wore most, due to the poor strength properties caused in manufacturing the slabs. The asphalt was initially more worn than the concrete, but after about 250 000 rounds in the PVM it was at the same wear rate as the concrete. Particle formation was higher for the concrete that that of the asphalt. PM10 from concrete contained substantially more calcium than PM10 from asphalt, indicating that the cement in the concrete is an important particle source. Ultrafine particles emitted, after initial high emissions at any speed increase, to a lesser extent from the concrete and TiOmix than from asphalt. The concentrations of PAHs are lower in samples from concrete coating, which may indicate that a part of the PAHs are derived from bitumen. However, the difference may also be due to different PAH content from the tires used.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times