Affordable Access

Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu / Ways of Raising the Alarm and Stress Reaction of Firefighters to the First Alarm

Authors
  • Baláž, Pavel
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Bakalářská práce zkoumá příčiny a následky stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu. Zabývá se také problematikou stresu, adaptací na stres a popisuje hlavní stresory, které mohou na hasiče působit. V bakalářské práci jsou popsány i nejčastější projevy stresu a základní techniky a antistresové aktivity pro účinné zvládání stresu. Tato bakalářská práce se také věnuje požadavkům, které jsou kladeny na hasiče při přijímacím řízení, i požadavkům, týkajících se výkonu služby. Zaměřuje se i na odbornou přípravu, na psychickou způsobilost hasiče a na způsoby vyhlášení poplachu jednotce. Příčiny a následky stresové reakce hasičů při vyhlášení poplachu pak byly zkoumány výzkumem formou dotazníku. / The bachelor`s thesis investigates the causes and consequences of the stress reaction of professional firefighters during the alert publication. It is also dealing with the issue of stress, stress adaptation and describes the main stressors that can act on the firefighters. The most common symptoms of stress and basic techniques and anti-stress activities for effective stress control are described in the bachelor`s thesis. This bachelor`s thesis is also dealing with the requests that are placed on the firefighters during admissions and the requests relating to the service performance. It is also focused on training, psychic ability of the firefighter and on the ways of alert publication to unit. The causes and consequences of the stress reaction of firefighters during the alert publication were then investigated with the help of the questionnaire. / Prezenční / 030 - Katedra požární ochrany / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times