Affordable Access

W cieniu wojny… Kultura i czas wolny wojskowych i ludności cywilnej w Lublinie w okresie okupacji austro-węgierskiej (1915–1918) / In the Shadow of War… Culture and Free Time of the Military and Civilian Population in Lublin During the Austro-Hungarian Occupation (1915–1918)

Authors
  • Jakimowicz, Anna
Publication Date
Dec 30, 2021
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Unknown
External links

Abstract

Jesienią 1915 r. Lublin stał się stolicą Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, co spowodowało napływ wojskowych i ludności cywilnej z C.K. Monarchii oraz Galicji. Czas wolny od pracy wypełniano wyjściami do teatrów, kin, jak również restauracji i cukierni, co w efekcie wpłynęło do rozkwit sfery kulturalnej, a także branży gastronomicznej, hotelarskiej i usługowej. Lokalni przedsiębiorcy, by zyskać przychylność władz okupacyjnych, starali się sprostać ich potrzebom i oczekiwaniom, co nie było łatwe wobec rekwizycji towarów, drożyzny i spekulacji czy utrudnionej komunikacji. Mimo to przez cały okres trwania okupacji pojawiały się nowe formy i miejsca rozrywki, których celem było zabawianie oraz chwilowe oderwanie od codziennych trosk. Korzystali z nich zarówno oficerowie, jak i cywile, powstały wówczas także dwie placówki przeznaczone dla wojskowych. / In the fall of 1915, Lublin became the capital of the General Military Governorate, which resulted in an influx of military and civilians from C.K. Monarchy and Galicia. Free time from work was filled with visits to theaters, cinemas, as well as restaurants and confectioneries, which resulted in the flourishing of the cultural sphere, and also the catering, hotel and service industries. Local entrepreneurs, wanting to gain the favor of the occupation authorities, tried to meet their needs and expectations, which was not easy in the face of requisitioning goods, high prices and speculation, and difficult communication. Nevertheless, during the entire period of the occupation, new forms and places of entertainment appeared, the purpose of which was to entertain and temporarily forget from everyday worries. They were used by both officers and civilians, but at that time also two posts were created for military personnel.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times