Affordable Access

Využití metody Mystery Shopping ve vybrané společnosti / Application of the Mystery Shopping Method in Selected Company

Authors
  • sýkora, michael
Publication Date
Jun 14, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce je zhodnotit kvalitu služeb, poskytovaných v sektoru online nákupu potravin. Dílčí cíle jsou porovnání zkoumaných společností mezi sebou, odhalení jejich slabých stránek a navrhnutí řešení pro jejich nápravu. V teoretické části této práce jsou poskytnuty podklady pro tvorbu kritérií hodnocení a pro průběh marketingového výzkumu. Jedna kapitola teoretické části je věnována metodě Mystery Shopping, pomocí které výzkum probíhal. V praktické části jsou nejprve uvedeny cíle výzkumu a výzkumné otázky. Dále jsou zde představeny zkoumané společnosti. V hlavní úsek praktické části je věnován vyhodnocení výsledků. Poslední úsek praktické části tvoří závěrečná doporučení. / The aim of this thesis is to evaluate the quality of service, provided in the sector of online grocery shopping. The partial goal is to compare the companies, to revel their potential weak points and to provide possible solutions for their improvement. The theoretical part of this thesis provides background for creation of evaluation criteria and for the course of research. One chapter of the theoretical part is devoted to the Mystery Shopping method, which was used to implement the research. First section of the practical part consists of research goals, research questions and introduction of researched companies. Major portion of the practical part contains an evaluation of research results. Last section of the practical part contains final recommendations.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times