Affordable Access

Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov / Utilisation of BIM and GIS Tools for Historic Building Information Modelling

Authors
  • tobiáš, pavel
Publication Date
Oct 16, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato disertační práce zkoumá přínosy technologií vyvíjených pro informační modelování budov (BIM) pro tvorbu informačních modelů historických budov a integraci těchto modelů do geoprostorového kontextu 3D geografických informačních systémů (3D GIS). V práci je nejprve obecně rozebrán problém spolupráce BIM a GIS. Dále jsou popsány výsledky rešerše zaměřené konkrétně na informační modelování historických budov a procedurální modelování. Představen je přitom existující software, současné vědecké práce a používané metody. Stěžejním výstupem jsou dva pracovní postupy, které společně umožňují tvorbu jednoduchých informačních modelů historických budov v BIM, jejich integraci do GIS, správu výsledků v 3D prostorové databázi a nakonec vizualizaci v rámci procedurálně generovaných 3D webových scén okolní krajiny. / This doctoral thesis investigates benefits of technologies developed for building information modelling (BIM) for the creation of information models of historic buildings and the integration of such models into the geospatial context of 3D geographic information systems (3D GIS). First in the thesis, the problem of BIM and GIS cooperation in general is analysed. Furthermore, the results of a review focused specifically on historic building information modelling and procedural modelling are described. Existing software, current scientific efforts and utilised methods are introduced. The crucial output is constituted by two workflows which together enable creation of simple information models of historic buildings in BIM, their integration into GIS, management of results in 3D spatial database and finally their visualisation within procedurally generated 3D web scenes of surrounding landscape.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times