Affordable Access

Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště / Evaluation of revitalized Jizera mire water regime.

Authors
  • pushkareva, vesta
Publication Date
Jun 21, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde o dílčí lokalitu VJL-A v povodí bezejmenného pravostranného přítoku Jizery v severní části OP NPR Rašeliniště Jizery. Pomocí měřících přístrojů instalovaných v této lokalitě lze analyzovat celý pozemský vodní režim. Měřící zařízení fungují neustále od roku 2008 a každých 10 minut zaznamenávají informace o teplotě nad terénem a teplotě vzduchu, vlhkosti půdy, úrovni podzemní vody, solární radiaci, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru. Pomáhá také meteorologická stanice, která se nachází nedaleko, která také přináší informace o teplotách vzduchu, povrchovém odtoku vody a srážkách v letním období. V této práci proběhla analýza těchto dat, na jejímž základě lze posoudit jaký dopad na vodní režim, půdu a vegetaci přinesla revitalizace rašeliniště. / The aim of this work is to assess the impact of peatland revitalization on the water regime and to evaluate its course from 2008 to 2020. The location of interest is the Mire of Jizera, where revitalization took place in 2013. This thesis is focused on a small location VJL-A in the catchment area of the unnamed right-side tributary of the Jizera River in the northern part of the National Nature Reservation Jizera. With the help of measuring instruments installed at this location, the entire terrestrial water regime can be analysed. The measuring devices have been operating continuously since 2008 and every 10 minutes they record information about the temperature above ground and air temperature, soil moisture, groundwater level, solar radiation, humidity and wind speed. A weather station located nearby also helps, which also provides information on air temperatures, surface runoff and summer rainfall. In this work, these data were analyzed, on the basis of which it is possible to assess how the revitalization of the mire influenced the water regime, soil and vegetation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times