Affordable Access

Vyhodnocení postupů pro vkládání reálných objektů do mapy davem / Evaluation of pavement object data insertion techniques suitable for crowdsourcing

Authors
  • siegel, dominik
Publication Date
Aug 26, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá problematikou určování přesné polohy objektů na chodníkové síti a jejich zanesení do mapy. Analyzuje se, jak se uživatel orientuje na mapě a které orientační body mu pomáhají k určení přesné polohy objektu na chodníkové síti. Na základě získaných poznatků jsou analyzovány mapové podklady. Z nich je vybrán mapový podklad, který obsahuje informace pro lepší orientaci uživatele. Poté jsou navrženy dvě varianty mobilní aplikace s různým způsobem určování polohy. Obě varianty jsou implementovány v prostředí Android Studio v jazyce Kotlin pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Naimplementované varianty mobilních aplikací jsou poté otestovány deseti uživateli. Nasbíraná data jsou posléze vyhodnocena. / This thesis deals with the issue of determining the exact position of objects placed on the city pavements in the map. It analyzes how the user orients himself on the map and which landmarks help him determine the exact position of the object placed on the city pavements. Based on the acquired knowledge, map materials are analyzed. From them, a map base is selected, which contains information for better user orientation. Then, two variants of the mobile application with different positioning methods are proposed. Both variants are implemented in the Android Studio environment in the Kotlin language for mobile devices with the Android operating system. Implemented variants of mobile applications are then tested by ten users. The collected data are then evaluated.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times