Affordable Access

Výzkum spokojenosti zaměstnanců v uhelných společnostech těžební skupiny / Employee Satisfaction Research in Coal Companies Corporate of Mining Group

Authors
  • Kovaříková, Edita
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zaměstnanců dvou uhelných společností těžební skupiny v Ústeckém kraji. V teoretické části se zabývám tématy týkající se práce, řízení lidských zdrojů, pracovního výkonu, spokojenosti, motivace a stimulace, dotazníkovému šetření, včetně všech realizačních kroků s ním spojených. Samostatná kapitola obsahuje charakteristiku uhelných společností těžební skupiny. Charakteristiky společností doplňuje popis statutárních a dozorčích orgánů, základní organizační schéma a přehled personální oblasti a základních ekonomických ukazatelů uhelných společností. V následující části diplomové práci je popsán výzkum spokojenosti zaměstnanců, včetně přípravné fáze, vytvoření dotazníku, stanovení hypotéz, samotná realizace dotazníkového šetření, testování hypotéz a komparativní analýza zjištěných informací. Na základě získaných dat pak byly vytvořeny návrhy a doporučení managementu pro úpravu jednotlivých faktorů ovlivňující spokojenost zaměstnanců. V rámci diplomové práce byla jedna z pěti stanovených hypotéz potvrzena a čtyři vyvráceny. Mezi odpověďmi zaměstnanců uhelných společností nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. / The thesis is focused on the research of employee satisfaction of two coal companies of the mining group in the region of Ústí nad Labem. In the theoretical part I deal with topics related to work, human resource management, work performance, satisfaction, motivation and stimulation, a questionnaire survey, including all the implementation steps associated with it. A separate chapter contains the characteristics of coal companies of the mining group. The characteristics of the companies are complemented by a description of the statutory and supervisory bodies, a basic organizational chart and an overview of the personnel area and basic economic indicators of coal companies. The next part of the thesis describes the evaluation of employee satisfaction, including the preparatory phase, creating a questionnaire, setting hypotheses, the actual implementation of the survey, hypothesis testing and comparative analysis of the information obtained. Based on the data acquired, proposals and recommendations of management were created to adjust individual factors affecting employee satisfaction. Within the diploma thesis, one of the five stated hypotheses was confirmed and four were disproven. There were no statistically significant differences found amongst the responses of the employees of the coal companies. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times