Affordable Access

Výroba desek z předepnutého textilního betonu / Production of prestressed textile reinforced concrete slabs

Authors
  • blažek, tomáš
Publication Date
Feb 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce pojednává o potenciálu předepnutého textilního betonu. Princip předpětí, který je dnes běžně používanou součástí výstavby, je kombinován s rozvíjející se technologií textilního betonu, tj. betonu vyztuženého nekovovou výztuží. Jako výztuž je v této práci použita výztuž uhlíková, která vykazuje nejlepší mechanické parametry v porovnání s výztuží skleněnou nebo čedičovou. V rámci této práce je detailně popsána výroba předpínací formy, stejně jako problematika správně zvolené varianty sycení epoxidovou pryskyřicí. Výsledky jsou prezentovány na zkoušce čtyřbodovým ohybem, která poskytuje dostatečnou představu a základním ohybovém chování kompozitu. / This diploma thesis deals with the potential of prestressed textile concrete. The prestressing principle, which is nowadays a commonly used part of construction, is combined with the developing technology of textile concrete, ie concrete reinforced with non-metallic reinforcement. As reinforcement is used in this work carbon reinforcement, which shows the best mechanical parameters in comparison with glass or basalt reinforcement. In this work is described in detail the production of prestressing mold, as well as the issue of correctly selected variant of saturation with epoxy resin. The results are presented in a four-point bend test, which provides a good idea of the basic bending behavior of the composite.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times