Affordable Access

Výpočet standardních jednotkových nákladů za využití metody Activity Based Costing / Calculation of Standard Unit Costs using Mathod Activity Based Costing

Authors
  • najmanová, kateřina
Publication Date
Jun 21, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na výpočet jednotkových nákladů pomocí metody Activity Based Costing. Teoretická část popisuje controlling jako manažerský nástroj, řízení nákladů a metodu ABC. Druhá část je věnována analýze současného systému výpočtu a následně je na základě teoretických poznatků navržen nový systém kalkulace nákladů. Ten je postaven na implementaci metody ABC do vybrané společnosti a celý model je prezentován na reálném produktu. Výstup této práce by měl sloužit jako podklad pro zavedení metody v praxi, a pro možnosti jejího využití v rámci řízení konkrétního podniku. / This diploma thesis is focused on calculation of standard unit costs using method Activity Based Costing. The theoretical part describes controlling as a management tool, cost controlling and the ABC Method. The second part is about analysing the current system of the calculation and then, based on theoretical knowledge, a new cost calculation system is proposed. The new system is based on implementation of the ABC Method in the chosen company. The whole model is presented on a real product. The main output of this Thesis should serve to implement the ABC Method in practice and for the possibility of its use in the management of a particular company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times