Affordable Access

Vuxna elevers erfarenheter av matematikundervisningen och stöd inom vuxenutbildningen : En studie från vuxna matematikelevers perspektiv

Authors
  • Hanebring, Yvonne
  • Selin, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Vuxenstuderande som läser matematik inom vuxenutbildningen har ofta med sig tidigare studiemisslyckande och avbryter oftare sina studier än vad som är vanligt för andra ämnen. Tidigare misslyckanden i ämnet kan resultera i dåligt självförtroende och negativa känslor inför ämnet vilket kan leda till avhopp. Forskningen kring det vuxendidaktiska området är begränsad utifrån vad vi funnit och då speciellt inom ämnet matematik och därmed finns ett behov av mer forskning. Denna studie vill bidra till utveckling i det förebyggande arbetet inom vuxenutbildningen men vill också visa på goda exempel som kan ge inspiration i utvecklingsarbetet av matematikundervisningen inom vuxenutbildningen. Studien utgår ifrån de vuxna elevernas perspektiv och syftet med studien är att få mer kunskaper om hur olika undervisningssituationer för vuxna i behov av stöd i matematikundervisningen kan se ut inom vuxenutbildningen. Författarna vill få en inblick i hur matematikundervisningen är utformad och vilket stöd som elever i matematiksvårigheter får ur ett elevperspektiv. Studien använder sig av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används. Tretton intervjuer har genomförts, varav tolv är underlag för denna studie, med vuxna elever som studerar matematik inom vuxenutbildningen. Intervjuerna är genomförda på åtta orter runt om i Sverige och resultatet visar att undervisningen ser olika ut beroende på vilken skola eleven går på, både när det gäller hur undervisningen är organiserad, hur undervisningen ser ut i klassrummet samt vilket stöd elever får. Resultatet visar också att många dilemman uppstår i själva undervisningssituationerna men också i hur undervisningen är organiserad. Slutsatser som dras är bl.a. att undervisningen och det stöd som ges inte är likvärdig över landet, utifrån några vuxna elevers perspektiv. Det stöd som ges ser olika ut på olika skolor där vissa skolor inte erbjuder något stöd överhuvudtaget medan andra skolor erbjuder stöd i form av specialpedagogisk kompetens. En annan slutsats som dras är att eleverna arbetar mycket själva och en avsaknad av en sammanhållen undervisning är vanligt där gemensamma genomgångar och diskussioner saknas.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times