Affordable Access

Vpliv občutka koherentnosti na kakovost življenja in subjektivno oceno zdravja pri bolnikih z multiplo sklerozo

Authors
  • Štern, Biljana
Publication Date
Dec 07, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Ta študija raziskuje odnos med občutkom skladnosti (angl. Sense of Coherence – SOC), kot jo določajo teorija salutogeneze in rezultati samoocene zdravja, ki so jih podali pacienti z multiplo sklerozo (MS). Metode: V prvi fazi študije smo validirali slovenske različice lestvice SOC, in sicer 13-stopenjski vprašalnik Orientation to Life Questionnaire (angl. 13-item Orientation to Life Questionnaire – OLQ-13) in vprašalnik za oceno kakovosti življenja v zvezi z zdravjem (angl. Health Related Quality of Life – HRQOL) oz. vprašalnik o kakovosti življenja pri multipli sklerozi (Multiple Sclerosis Quality of Life-54 Instrument – MSQOL-54). Postavili smo hipotezo, da slovenske različice omenjenih instrumentov izpolnjujejo standardne psihometrične kriterije in da se boljši občutek skladnosti povezuje z boljšimi specifičnimi in splošnimi ocenami zdravja, ki jih podajo pacienti z MS. Anketiranih je bilo skupno 134 pacientov. Izhodiščno smo zbirali demografske in bolezenske podatke, rezultate vprašalnikov SOC in HRQOL. Eno leto kasneje smo ponovno zbirali podatke s pomočjo vprašalnika SOC. Rezultati: Slovenske različice instrumentov so uspešno opravili psihometrično vrednotenje. V skladu s pričakovanji se je SOC – potem ko smo upoštevali sočasen vpliv socio-demografskih značilnosti bolnikov in značilnosti njihove bolezni – potrdil kot pomemben in neodvisen napovedni dejavnik subjektivnih ocen zdravja. Najvidnejši učinek je bilo zaznati na področjih duševnega zdravja. Zaključki: Gre za prvo študijo, ki je raziskovala vpliv občutka skladnosti (SOC) na subjektivnega zdravja pri pacientih z MS, ki so za ocenjevanje uporabili specifični vprašalnik za oceno kakovosti življenja v zvezi z zdravjem, in predstavlja temelje za nadaljnje raziskovanje občutka skladnosti in multiple skleroze.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times