Affordable Access

Vloga vodenja in praks ravnanja z ljudmi pri zaupanju zaposlenih v organizacijo

Authors
  • Ferlan, Jerneja
Publication Date
Jul 08, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zaupanje je že dolgo preučevan konstrukt, ki ga v psihologiji opredeljujemo kot stališče posameznika do različnih akterjev. Poznamo več različnih delitev. Ena od teh deli zaupanje na medosebno, ki je usmerjeno v znane ali nepoznane osebe, in institucionalno, ki je usmerjeno v socialne objekte. Kombinacija obeh vrst predstavlja zaupanje v organizacijo. Le-tega opredeljujejo pozitivna pričakovanja posameznikov o namerah in vedenjih pripadnikov organizacije. Tudi tovrstno zaupanje ima več oblik. V našem magistrskem delu smo se osredotočili na dve obliki, to sta osebna in neosebna oblika. Iz literature lahko razberemo, da zaupanje v organizacijo izvira iz neposrednih odnosov oziroma iz širšega organizacijskega sistema, torej bi lahko nanj vplivali preko odnosa vodij do zaposlenih in preko praks HRM. Ker iz raziskav ni najbolj jasno, kakšna je vloga neposrednega vodje oziroma praks HRM, smo želeli z magistrskim delom preveriti odnos med HRM praksami, neposrednimi vodji, izbranimi značilnostmi dela in obema oblikama zaupanja. V raziskavo smo vključili udeležence, ki so bili v času raziskave zaposleni. Izpolnili so demografska vprašanja, Lestvico organizacijskega zaupanja, lestvico Zaznane HRM prakse in lestvico Podpora neposrednega vodje, ki smo jih za potrebe magistrskega dela prevedli in priredili za lokalni prostor. Rezultati so pokazali, da so podpora neposrednega vodje in prakse HRM pomemben napovednik osebne in neosebne oblike zaupanja, kar je skladno s predhodnimi študijami. Od demografskih oziroma z delom povezanih značilnosti pa se je kot pomemben napovednik pokazala dejavnost organizacije. Zaposleni v storitveni dejavnosti naj bi izkazovali višjo stopnjo zaupanja v organizacijo kot zaposleni v proizvodni dejavnosti. Kot pomemben napovednik se je pri neosebni obliki zaupanja pokazal še sektor. Rezultati so skladni s preteklimi ugotovitvami, bi pa bilo v nadaljnjih študijah potrebno še bolje raziskati vpliv posameznih vedenj vodij in posameznih praks HRM pri zaupanju v organizacijo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times