Affordable Access

VLOGA SLOVENSKE VOJSKE V SISTEMU ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Authors
  • GANTAR, DEJAN
Publication Date
Jan 17, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

POVZETEK Naravne nesreče in katastrofe, ki so posledica nepremišljenih posegov ljudi v prostor, povzročajo vse večjo nevarnost za življenje prebivalcev ter njihovo premoženje. Slovenska vojska ne more odpraviti čustvenih in emocionalnih posledic teh nesreč, lahko pa uspešno pomaga pri odpravi posledic, ki so imele učinek na premoženje prebivalcev. Pripadniki Slovenske vojske, ki so motivirani, psihofizično pripravljeni ter usposobljeni za uporabo večnamenskih sredstev, lahko uspešno reagirajo na varnostne izzive, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče ter njihove posledice. Prvi del magistrskega dela v nadaljevanju predstavlja sistemsko in pravno opredelitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja. Predstavljena je organiziranost sil Slovenske vojske ter poslanstvo in seznam bistvenih nalog, ki jih opravlja. Z analizo normativnih aktov so prikazane pravne podlage za delovanje Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja in tudi omejitve, katerim je podvržena. V drugem delu se primerja delovanje namenskih enot Slovenske vojske z ostalimi enotami tujih oboroženih sil. S študijo podpornega delovanja Slovenske vojske in Hrvaške vojske v primeru poplav leta 2014 želimo primerjati delovanje namenskih enot ter uporabljeno opremo. Obravnavana tema predstavlja prispevek celovite ureditve normativnih aktov, ki urejajo delovanje Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja. Naloga lahko predstavlja dobro podlago za nadaljnje proučevanje posameznih področij, kot je na primer podrobnejše proučevanje dvonamenskosti vojaške opreme, izdelava odlikovanj za pripadnike, ki so bili aktivni udeleženci v odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, ali morda ureditev področja delovanja Slovenske vojske, ki preprečuje nenamensko uporabo pripadnikov pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times