Affordable Access

Vliv sklonu okna na rozložení denního světla v učebně / Influence of a window inclination on daylight distribution in classroom

Authors
  • moravcová, linda
Publication Date
Feb 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení na vybrané střední škole. K výzkumu byly vybrány celkem čtyři učebny. Cílem bylo vybrat dvě učebny se svislým osvětlovacím systémem a další dvě se šikmým osvětlovacím systémem. Hodnoceno bude množství a kvalita denního osvětlení pomocí objektivní a subjektivní metody. Objektivní hodnocení se uskuteční na základě výpočtu a měření dle aktuální a předešlé legislativy. Součástí diplomové práce bude vytvoření modelů, které reprezentují vybrané učebny. Na modelech budou změřeny světelně technické parametry (činitel odrazu světla a činitel prostupu světla) a činitel denní osvětlenosti. Měření bude sloužit ke kalibraci výpočetního programu, který neumí zadat šikmý strop učeben. Subjektivní hodnocení proběhne pomocí dotazníkového šetření na posuzované střední škole. Závěrem budou shrnuty výsledky daných úkonů a navrženy doporučená opatření ke zlepšení denního osvětlení ve škole. / The subject of this diploma work is assessing daylight at a selected highschool. Four classrooms were chosen for the needs of this research. Two of those classrooms are furnished by a vertical light system while the other two by a slanting light system. Both quality and quantity of daylight will be evaluated through subjective and objective method. The objective evaluation will be implemented on the basis of calculations and measurements in accordane to the current and the previous legislation. A next component of this diploma work is to establish models to represent the selected classrooms. These models will be used in order to measure light-technical parameters (light reflection factor and light transmission factor) and the factor of day illuminatedness. The measurement will serve to calibrate a computing program which dissallows to input slanting ceiling of classrooms. The subjective method assessment shall take place in form of a survey at the given high school. All the respective operations will be summarized, and reccommended arrangements in order to improve daylight at the highschool will be stated, in the work´s conclusion.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times