Affordable Access

Vliv dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol / The influence of the layout solution on daylight availability and visual comfort in primary school classrooms

Authors
  • liberská, martina
Publication Date
Feb 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem práce je řešení problematiky vlivu dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol. Práce byla pomyslně rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části byly shrnuty základní technické a hygienické požadavky na školské budovy a požadavky z hlediska denního osvětlení. Dále byla provedena rešerše současných zdrojů týkajících se vlivu denního osvětlení na vyvíjející se lidský organismus se zaměřením na krátkozrakost u dětí. V praktické části bylo provedeno měření činitele odrazu světla jednotlivých ploch, činitele prostupu difuzního světla a činitele denní osvětlenosti ve třech oboustranně osvětlených učebnách Základní školy Rakovského v Praze a jedné jednostranně osvětlené učebně v Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře. Na základě naměřených dat byl dále proveden výpočet činitele denní osvětlenosti, rovnoměrnosti denního osvětlení, poměrné pozorovací vzdálenosti a parametrů výhledu ve všech zmiňovaných učebnách. Na základě dat získaných měřením a výpočtem bylo provedeno hodnocení jednotlivých učeben podle legislativních požadavků a porovnání jednostranně a oboustranně osvětlených učeben. Kromě měření a výpočtu veličin posouzení denního osvětlení mělo být dále provedeno zkoumání subjektivního vnímání přístupu denního světla do učeben z hlediska žáků pomocí dotazníků a rozhovorů se žáky. Tato práce vznikala v období podzimu a zimy 2020, kdy byl svět zasažen pandemií koronaviru a výuka žáků probíhala buď distančně nebo střídavě. Z tohoto důvodu bude subjektivní hodnocení doplněno na jaře roku 2021. / The aim of this thesis is the influence of layout solution on daylight availability and visual comfort in primary school classrooms. The thesis consists of two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part summarizes the basic technical and hygienic requirements for school buildings and requirements in terms of daylighting. Furthermore, search was made of current available sources concerning the influence of daylight on the growing human body with a focus on myopia in children. In the practical part, the light reflection factor of individual surfaces, the diffuse light transmission factor and the daylight factor were measured in three bilaterally lit classrooms in the Rakovský Primary School in Prague and one unilaterally lit classroom in the Jan Palach Primary School in Kutná Hora. Based on the measured data, the daylight factor, the uniformity of daylight, the relative viewing distance and the view parameters in all the mentioned classrooms were calculated. Based on the data obtained by measurement and calculation, the evaluation of individual classrooms according to legislative requirements and a comparison of unilaterally and bilaterally illuminated classrooms was performed. In addition to measuring and calculating the values of daylight assessment, the subjective perception of daylight access to classrooms from the pupils' point of view should also be examined using questionnaires and interviews with pupils. This work was created during the autumn and winter of 2020, when the world was affected by the coronavirus pandemic and the pupils were taught either remotely or alternately. For this reason, the subjective evaluation will be supplemented in the spring of 2021.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times