Affordable Access

Vilka faktorer påverkar preventionsprogram mot mobbning i skolan? : En systematisk litteraturstudie / Which factors impact bullying prevention programmes in schools? : A systematic literature review

Authors
  • Hillman, Kristina
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Introduktion: Mobbning är ett av våra största folkhälsoproblem. Mobbning är något som påverkar inte bara barn i skolåldern utan kan även leda till psykisk ohälsa och ett riskbeteende hos vuxna vilka blivit utsatta för mobbning under uppväxten.Syfte: Litteraturstudiens syfte är att undersöka vilka faktorer som får ett preventionsprogram mot mobbning i grundskolan att fungera, vilken effekt de har samt hinder vid implementeringen. Metod: En systematisk litteraturstudie har valts som metod. Totalt 10 vetenskapliga artiklar är inkluderade i studien utefter relevant information om syftet. Fyra teman har valts: Lagar, policys och engagemang, modern teknik och upplägg, tidsfaktorer och resurser. Resultat: Preventionsprogram mot mobbning har visat sig vara effektiva. Införandet av lagar och policys ger en bra grund för motverkan av mobbning i skolan. Hjälpmedel för elever, via filmer, spela spel och föra diskussioner kring mobbning har ökat empatin. Dock finns det begränsningar då inte alla länder har samma ekonomiska förutsättningar eller infrastruktur. Slutsats: Införandet av lagar och policys skapar en bra grund för länders arbete för att motverka mobbning i skolan. Preventionsprogram mot mobbning kan ses som komplement eller arbetas in som fristående program för att minska mobbning och främja den psykiska hälsan. Lärare och skolpersonal behöver få undervisning och kunskap kring mobbning, dels för att kunna vara behjälpliga i situationer när mobbning uppstår och dels för att kunna säkra och stärka en trygg skolmiljö. / Introduction: Bullying is one of our biggest public health issues. Bullying affects not only children of school years but can also result in psychological ill-health and risk of developing risk behaviors in adulthood for those who were bullied while growing up.Aim: This literature review identifies factors contributing to effect prevention programme against bullying in primary and secondary school. Method: A systematic literature study has been chosen as the method for this study. A total of 10 scientific articles are included in this study, selected based on relevant information related to the aim. Four themes arose from the analyses: laws, policies and engagement, modern technology and arrangement, time factors and resources. Result: Prevention programmes against bullying can be effective. With a foundation of laws and policys helps prevent bullying in school. Learning resources for students, for example movies shown in classrooms, boardgames and conversations about bullying have increased empathy among the students. However, there are limitations as not all countries have the same economic conditions or infrastructure. Conclusion: The introduction of laws and policies offers good grounds for countries in their work to prevent bullying in schools. Bullying prevention programmes can be seen as a complement or incorporated as independent programmes to reduce bullying and promote mental health. Teachers and school staff need to be further educated and gain more knowledge about bullying, both to be of help in situations when bullying occurs and also to be able to secure and strengthen a safe school environment.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times