Affordable Access

"Vi räknar ju inte på koefficienter" : Sex rektorers syn på fritidslärares planeringstid / "We do not count coefficients" : Six principals' views on leisure-time teachers’ planning time

Authors
  • Hourani, Hossam
  • Rabia, Daniel
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med detta arbete har varit att bidra till förståelse kring de faktorer som ligger bakom fritidslärares planeringstid. Tidigare forskning och granskningsrapporter har pekat på brister vad gäller rektorernas förståelse för fritidshemmets uppdrag och en brist på planeringstid samt en diskrepans mellan rektorers och lärares uppfattningar kring förutsättningarna. Med ett maktperspektiv som teori har vi valt att undersöka problemområdet genom intervjuer med rektorer, en central yrkesgrupp i frågan vars perspektiv vi tycker saknats. De rektorer vi intervjuat har visat sig vara väl insatta i fritidshemmets uppdrag och säger att mängden planeringstid framförallt har att göra med vilket slags uppdrag fritidsläraren har – “Vi räknar ju inte på koefficienter” som en uttryckte det – och rektorerna menar att det istället är viktigt att se över strukturen på planeringstiden så att tiden utnyttjas effektivt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times