Affordable Access

"Vi bekämpar machokulturen" : En kritisk diskursanalys av hur maskulinitet konstrueras genom språkanvändningen i podcasten Mellan himmel och jord

Authors
  • Ek Lilja, Hanna
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie undersöker hur podcastformatet kan reproducera eller utmana samhällsnormer ge­nom sitt innehåll, och på vilka sätt medieformatet möjliggör eller begränsar detta. Som ett sätt att göra detta undersöks podcasten Mellan himmel och jord med syftet att se hur maskulin-i­tet konstrueras och om, och i så fall hur, rådande maskulinitetsnor­mer kommer till uttryck. Vidare sätter studien maskulinitetskonstruktionerna i relation till genusmaktsordningen i stort. Det teoretiska ramverket utgörs av genusteori, maskulinitetsteori samt kritisk diskursana­lys. Det sistnämnda är även den analysmetod som används i studien.   Resultatet visar att podcastformatet främst möjliggör att maskulinitet kan konstrueras språkligt, då studien har resulterat i följande fyra teman: Män vs. kvinnor, Inget är viktigare än karriären, Guys support guys och Den nya maskuliniteten, där de tre förstnämnda påvisar koppling till rå­dande maskulinitetsnormer och ett befästande av genusmaktsordningen. Det särskilt viktig­aste maskulinitetsidealet som framställs i podcasten är kravet på en framgångsrik karriär. Däre­mot utmanar de maskulinitetsidealen på flera plan, vilket temat Den nya maskuliniteten åskådlig­gör. Främst görs det genom anspråket att bekämpa machokulturen.    Slutligen har studien resulterat i ett förslag till utvidgande av maskulinitetsteorin och ytterligare en maskulinitetstyp föreslås, en avvisande maskulinitet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times