Affordable Access

Vi är inte mer än människor : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om genus / : We are only humans - A qualitative study about young adults´ perception about gender

Authors
  • Bäckman, Sofia
  • Hilliges, Viktoria
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med vår studie var att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna pratar om genus, det socialt konstruerade könet. För att åstadkomma detta genomfördes en kvalitativ studie i form av fokusgrupper på en gymnasieskola med unga vuxna både, kvinnor och män som var 18 år och över. Resultatet visade att unga vuxna pratar om könsroller på ett sätt som upplevs vara relativt förlegat, men att de är medvetna om vilka normer som finns i samhället för kvinnor och män. De unga vuxna anser att det inte ser ut på samma sätt idag som det en gång gjort. De ansåg att människor är mer fria att göra som man vill. Respondenterna lade mycket fokus på människan. De menade att alla människor är olika och har olika behov, ett gemensamt behov är att man behöver varandra för att kunna ta sig vidare. / The purpose of our study was to increase an understanding of how young adults talk about gender. To do so, we selected to conduct a qualitative study with focus groups in high school with young adults, both women and men who were 18 years or older. Our results show that young adults talk about gender roles as being old-fashioned. The youth talks a lot about the difference from now and then, their feeling of gender roles is that we are freer to do as we please today than before. The respondents place a lot of focus on the person. We are all different people with different needs, a common need is that we need each other.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times