Affordable Access

Verkenning naar de potentie van agroforestry als oplossingsrichting voor de stikstofproblematiek in de provincie Zeeland : Inventarisatie vanuit bestaande literatuur van de (mogelijke) effecten van silvo-arable agroforestry op stikstofstromen en een interpretatie van hoe de stikstofdynamiek in agroforestry systemen verschilt ten opzichte van die van de monocultuur akkerbouw

Authors
  • Fuchs, Lennart
  • van der Meer, Folkert
  • Schoutsen, Maureen
  • Smit, Elsbeth
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Er is een verkenning uitgevoerd naar de potentie van (silvo-arable) agroforestry als oplossingsrichting voor de stikstofproblematiek in de Provincie Zeeland. Dit heeft voornamelijk plaatsgevonden in de vorm van verkennend literatuuronderzoek. In dit rapport zijn de verschillende effecten van agroforestry op de stikstofstromen in een teeltsysteem onderverdeeld in vier categorieën: 1) Efficiëntere N opname, via de opname uit diepere bodemlagen door boomwortels, en N fixatie door stikstoffixerende bomen; 2) De verhoogde omvang van N in de cyclus via de biomassa van bomen, in de vorm van bladval, snoeiafval en wortelresten; 3) De N opslag in het systeem, zowel in de bodem als in de biomassa van de boom; 4) De hogere N depositie in gebieden achter bomen(rijen) en afvang van atmosferische stikstof. Ondanks dat de effecten afhankelijk zijn van het type agroforestry- en teeltsysteem en er maar spaarzaam data beschikbaar is van agroforestry in Nederland en omgeving, is er een voorzichtige kwantificering gedaan op basis van de beschikbare data naar de veranderende stikstofstromen in een voorbeeld agroforestry systeem met walnoot en een gangbare gewasrotatie van éénjarige gewassen. Hieruit kan opgemaakt worden dat de grootste winst te behalen lijkt te zijn in de N opname uit diepere bodemlagen via boomwortels. Er is een verwachte hogere N efficiëntie en een betere algehele N kringloop, wat kan leiden tot lagere N verliezen. Kortom, deze notitie toont de potentie van agroforestry om via verschillende aspecten een bijdrage te leveren aan de vermindering van ongewenste stikstof emissies naar het milieu. Hiermee kan agroforestry een onderdeel zijn van een totale strategie om de stikstof emissies te beperken. Daarmee kan de notitie handvatten bieden voor de provincie Zeeland om hun beleid rondom agroforestry en stikstofproblematiek in te vullen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times