Affordable Access

Vektorové řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 na platformě LaunchPad F28069M v prostředí Simulink/Matlab / Vector control of PMSM Yaskawa SGMM-A1S312 motor on LaunchPad F28069M platform in Simulink/Matlab environment

Authors
  • buriánek, tomáš
Publication Date
Sep 04, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce je zaměřena na řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 vektorovou metodou. Řízení bylo realizováno pomocí vývojové desky LaunchPad F28069M s výkonovým modulem BOOSTXL-DRV8301. V první části práce je popsán princip vektorového řízení, princip realizace vypočítaného akčního zásahu pomocí vektorové modulace a návrh parametrů regulátorů na základě matematického modelu. Ve druhé části práce je pak popsána realizace uvedených principů při řízení skutečného motoru. Řídicí algoritmus je navržen pomocí blokových schémat v programu Simulink. Řízení bylo zprovozněno na úrovni polohové regulace. / This thesis is focused on the vector control of the PMSM engine Yaskawa SGMM-A1S312. The vector control was realized using the LaunchPad F28069M development kit with the BOOSTXL-DRV8301 BoosterPack. The first part of the thesis describes the principle of vector control, the principle of implementation of the control action intervention using space vector modulation and the tuning of PI controller parameters based on a mathematical model. The second part of the thesis then describes the implementation of these principles in the control of a real engine. The control algorithm is designed using block diagrams in Simulink. The vector control was managed at a level of position regulation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times