Affordable Access

Věnná města českých královen - analýza projektu a rizik / Dowry Towns of Bohemian Queens - Project and Risk Analysis

Authors
  • drda, denis
Publication Date
Jun 18, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zaměřuje na analýzu vzniklého projektu "Věnná města českých královen" (VMČK). Dále pojednává o následném návrhu řešení procesů v projektu spolu s doporučeními dalšího postupu pro lepší fungování projektu VMČK. Teoretická část práce se zaměřuje na definování podstatných pojmů souvisejících s prací. Jako jsou virtuální realita (VR), rozšířená realita (AR), licence MIT a historie Věnných měst. Pojednává rovněž o možnostech nástrojů podporujících virtuální a rozšířenou realitu, zaměřené na hardwarové vybavení i na pořizovací náklady. Spolu s předchozím cílem je prověření nástrojů a následné porovnání odlišných výhod pro běžného uživatele. Kapitola se bude věnovat i projektovému řízení, zaměřenému na dva základní metodické standardy (PRINCE2 a IPMA). Úvod praktické části se zabývá prozkoumáním existujících projektů daných historií. Konkrétně projektů v oblasti v historických věd, například historické počítačové hry a aplikace. Poté následují základní informace o projektu. Dále bude proveden rozbor o předávání výstupů i konkretních výstupů v rámci projektu VMČK. V práci následuje analýza současného stavu projektu VMČK a následný návrh řešení procesů řízení pro projekt VMČK. Celá tato kapitola bude zakončena průzkumem o používání licence MIT, včetně jejich výhod. V poslední řade nebude chybět vyhodnocení celé práce a návrhu řešení procesů řízení v projektu. Bude následovat doporučení dalšího postupu pro projekt VMČK. / This dissertation is primarily focused on the analysis of the 'Dowry Towns of Bohemian Queens' (VMČK) project. It also considers a following proposal on process management within the project and recommends further steps to deliver a better performance of the VMČK project. The theoretical part of the study is focused on the definition of essential terms related to the project. These include virtual reality (VR), augmented reality (AR), licences MIT, and also the history of Dowry towns. It then considers the possibilities of tools supporting virtual and augmented reality with a focus on hardware capacity requirements as well as cost. Linked to the previous objective is a test of the tools and a subsequent comparison of the various benefits for the average user. Finally, this main chapter deals with project management focusing on two basic methodology benchmarks (PRINCE2 and IPMA). The beginning of the practical part is focused on the study of existing projects dealing with history, namely projects in the field of history studies such as computer games and applications. After that there follows basic information about the project. Then there is an analysis of a transfer of outputs as well as of concrete outputs within the project VMČK. The chapter continues with an analysis of the current state of the VMČK project, and with the subsequent proposal for the solving of management processes of the VMČK project. This chapter concludes with an inquiry into the use of the MIT licence including its benefits. The final part evaluates the whole dissertation as well as the proposal for the project management processes. This is followed by a recommendation on further steps within the VMČK project.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times