Affordable Access

Vart tog alla vägen? : En kvantitativ studie av orsakerna till att den svenskahotellpersonalen inte återvänder efter Covid-19.

Authors
  • Dahlqvist, Viktor
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie syftar till att dels utifrån ett personalperspektiv undersöka och förstå huruvida arbetsgivarattraktivitet och arbetsmotivation bidrar till personalbristproblematiken inom den svenska hotellbranschen, för att sedan utforska vilka aspekter som påverkar personalens återkomst till branschen. För att besvara syftet har studien utgått ifrån frågeställningarna ”Vilka faktorer ligger bakom att tidigare personal inom hotellbranschen inte återvänder efter COVID-19 pandemin?” samt ”Vilka arbetsrelaterade justeringar kan genomföras för att locka tillbaka kvalificerad personal till branschen?”. För att besvara studiens frågeställningar ställdes även två hypoteser, där hypotes 1 testades för att besvara frågeställning 1, och hypotes 2 för att besvara frågeställning 2. Studien grundas i tre huvudteman, vilka är arbetsgivarattraktivitet, arbetsmotivation samt kompetens och personalutveckling. Dessa teman utgör också grunden för studiens teoretiska ramverk, som kompletterats med relevanta modeller och strategier. Studien har använt sig av en kvantitativ metod där en enkätstudie har använts för insamlingen av data. Studiens vetenskapliga förhållningssätt utgörs av det kritisk realism. Utifrån hypoteserna har enkäten strukturerats med hjälp av verktyget Survey & Report. Den insamlade data har sedan förts över till SPSS, där den har genomgått en djupare analys för att komma fram till ett resultat. Resultatet visar på att det går att utläsa flera potentiella faktorer som lett till att tidigare personal inte återvänder till sektorn efter pandemin, men att de två allra tydligaste aspekterna relaterar till bristande lön och förmåner liksom bristande karriärutvecklingsmöjligheter. För att locka tillbaka kvalificerad personal till branschen krävs en kombination av åtgärder, där studien föreslår justeringar som relaterar till studiens huvudteman. Detta diskuteras närmare i studiens analys och konkluderas sedan i slutsatsen, där det avslutningsvis också ges förslag till framtida forskning. / This study aims to examine and understand, from a staff perspective, whether employer attractiveness and work motivation contribute to the staff shortage problem in the Swedish hotel industry, thereby exploring which aspects affect the staff's return to the industry. In order to answer the purpose, the study has been based on the questions "What factors are behind the non-return of former staff in the hotel industry after the COVID-19 pandemic?". and "What changes can be implemented to attract qualified staff back to the industry?". To answer the study's questions, two hypotheses were also proposed, where hypothesis 1 was tested to answer question 1, and hypothesis 2 to answer question 2. The study is based on three main themes, which are employer attractiveness, work motivation and competence and personnel development. These themes also form the basis of the study's theoretical framework, which is complemented by relevant models and strategies. The study has used a quantitative method where a questionnaire study has been the chosen approach for data collection and critical realism as its epistemological approach. Based on the hypotheses, the questionnaire was structured using the Survey & Report tool. The collected data has then been extracted to SPSS, where it has undergone a deeper analysis to arrive at a result. The results show that several potential factors can be identified that have prevented former staff from returning to the sector after the pandemic, but that the two most obvious aspects relate to a lack of pay and benefits and a lack of career development opportunities. Attracting qualified staff back to the industry requires a combination of measures, with the study suggesting adjustments related to the main themes of the study. This is further discussed in the study's analysis and then concluded in the conclusion, which also concludes with suggestions for future research.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times