Affordable Access

Varför stannade jag : En studie om våldsutsatta kvinnors självbild och självkänsla / Why did I stay : A study about abused women’s selfimage and self-esteem

Authors
  • Ahmed, Sharmeen
  • Koutcho, Natalie
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Våld i nära relationer är ett aktuellt och allvarligt problem som påverkar både offret och samhället negativt. Ofta utförs detta våld mot kvinnor, av män. Antalet samtal till Sveriges kvinnojourer har ökat och det anses finnas ett högt mörkertal som inte anmäler sin situation. Våldet kan vara av både psykologisk eller fysisk natur. Att leva i en destruktiv relation kan få drastiska följder för offrets psykologiska välbefinnande. Tidigare forskning visar på att utsatta kvinnor har svårt att ta sig ur den här typen av relation. Av denna anledning är området högst relevant att studera. I denna studie utfördes en kvalitativ undersökning där 10 kvinnor som har levt i en destruktiv relation intervjuades. Resultatet analyserades med tematisk analys. Syftet med studien var att undersöka hur utsatta kvinnor upplever att deras självbild och självkänsla har förändrats, utifrån den sociala kontext de levt i. För att analysera kvinnornas sociala kontext har teorier gällande makt och socialt stöd använts. Resultatet visade att kvinnorna hade fått en försämrad självbild och självkänsla under och efter förhållandet. Maktförhållandet i relationerna var asymmetriskt, vilket påverkade deras självbild och självkänsla. Det sociala stödet upplevdes vara viktigt för att återuppbygga självbilden och självkänslan. / Violence in close relationships is a current and serious problem that affects both the victim and society negatively. This type of violence is often perpetrated by men against women. The number of calls to Sweden's women shelters has increased and there is also a supposed high number of women that doesn’t report their situation. The violence can be of both psychological and physical nature. Living in a destructive relationship can have drastic consequences for the victim's psychological well-being. Previous research shows that battered women find it difficult to get out of their relationship. This is a very important topic to study for these very reasons. A qualitative research method was conducted in this study. 10 women who have lived in a destructive relationship were interviewed. The result was analyzed with a thematic analysis. The purpose of the study was to investigate battered women’s experiences, in regards to how their self-image and self-esteem have changed. Theories regarding power and social support have also been used in order to analyze their social context. The results showed that the women experienced a negative self-image and self-esteem during and after the relationship. The power relationship was asymmetric, which also affected their self-image and self-esteem. Social support was perceived as important for rebuilding their self-image and self-esteem. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times