Affordable Access

Varför är det så svårt att lyssna? : En uppsats om elevers svårigheter med att skapa ett socialt och tryggt samspel på fritidshemmet

Authors
  • Forsén, Hedvig
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of this independent work is to highlight how important it is to work with pupils' social knowledge in school. The work also aims to investigate how educators can help acting out pupils in the social interaction. They need to respond to the pupils in the game, but also take a step back when they notice that pupils are starting to change their old behavior. The method on which the work is based is scientific essay writing. The work is based on an experience taken from my reality as an educator at the after-school programme. The incident made me think about a pupil's behavior and my actions towards the pupil. Some of the selected theories and concepts I have used are differentiation competence, communities of practice, life world phenomenology and bioecological system theory. The concepts explain how educators can work with relationship building in school, in order to best meet and understand the pupils. An important idea based on the theories is that pupils are shaped by their encounters with others both at home and at school. That is why it becomes important to pay attention when difficulties arise and help pupils, both individually and collectively. My text ends with me highlighting the most important insights I gained during the work. I have broadened my perspective on the experience. I got time to reflect on my actions and how I would have acted if my and Jacks relationship had been deeper. The work has raised thoughtson how I and other educators should work to help pupils cope with the social interaction independent of the adults. / Syftet med detta självständiga arbete är att belysa hur viktigt det är att arbeta med elevernas sociala kunskaper i skolan. Arbetet syftar också till att undersöka hur pedagogerna kan hjälpa utåtagerande elever i det sociala samspelet. De behöver bemöta eleverna i leken men också taett steg tillbaka när de märker att eleverna börjar förändra sitt gamla beteende. Metoden som ligger till grund för arbetet är vetenskapligt essä skrivande. Arbetet utgår från en erfarenhettagen från min verklighet som pedagog på fritidshemmet. Händelsen fick mig att fundera överen elevs beteende och mitt agerande gentemot eleven. Några av de utvalda teorier ochbegrepp jag har använt är differentierings kompetens, praktikgemenskaper, livsvärlds fenomenlogin och den bioekologiska systemteorin. Begreppen förklarar hur pedagoger kan arbeta med relationsskapande i skolan med olika metoder, för att på bästa sätt bemöta och förstå eleverna. En viktig tanke utifrån teorierna är att eleverna formas av möten med andra både i hemmet och i skolan. Därför blir det viktigt att uppmärksamma när svårigheter uppstår och hjälpa eleverna, både individuellt och kollektivt. Min text avslutas med att jag lyfter de viktigaste insikterna jag fått under arbetet. Jag har vidgat mina perspektiv på händelsen. Jag har fått tid att reflektera kring mitt agerande och hur jag hade agerat om min och Jacks relation varit djupare. Arbetet har väckt tankar kring hur jag och andra pedagoger bör arbeta för att hjälpa eleverna att klara av att hantera det sociala samspelet oberoende av de vuxna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times