Affordable Access

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter : förstudie / Valuation of transport time savings and improved reliability in freight transport in the cost benefit analyses : pre-study

Authors
  • Vierth, Inge
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den på uppdrag av Vägverket och Banverket genomförda förstudien avser kalkylvärden förtidsbesparingar och ökad tillförlitlighet för godstransporter i kostnadsnyttoanalyser. ”Värdet av minskadtransporttid (VTTS)” antas vara kopplade till a) mindre användning av transportresurser, b) mindre ejproduktiv användning av gods under transporten och c) lägre alternativkostnader till följd av stillestånd iproduktion m.m. ”Värdet av minskad variation av transporttiden (VTTV)” antas vara relaterade tilla) reduktionen av transportresurser som behövs för säkerställa en viss servicenivå och b) lägrealternativkostnader.Sverige verkar vara det enda land som använder begreppet VTTS för att enbart beteckna tidsbesparingarför den del som avser godset.Genomgången av investeringskalkyler visar att beräkningen av näringslivets nyttor relaterade till VTTSoch VTTV behandlas styvmoderligt.Rekommendationer till svenska beslutsfattare är: - att klargöra den generella strukturen för kostnadsnyttoanalyser där VTTS och VTTV används, - att tillämpa befintliga mekanismer i den svenska logistikmodellen för framtagningen av efterfrågan och kostnader för transportresurser och att utveckla de mekanismer som saknas separat, - att genomföra Revealed Preference-studier , bl.a. att utreda möjligheterna att använda den svenska varuflödesundersökningen, - att göra en grundlig bedömning av den kommande holländska Stated Preference-studien, - att utveckla metoden för att värdera tillförlitligheten, - att förbättra kunskapen om komponenterna avseende alternativkostnader. / This pre-study on behalf of the Swedish Road and Rail Administrations addresses the values for time savings and improved reliability in freight transport in the cost benefit analyses (CBA). - Values of transport time savings (VTTS)' are assumed to be related to a) shorter use of transport resources, b) less unproductive use of goods in transport, c) lower opportunity costs for example for standstill of production. "Value of transport time variability (VTTV) relates to a) reduction of transport resources required to ensure a given service level and b) reduced stocks or opportunity costs. Sweden appears to be the only country which uses VTTS to denote only the benefits related to goods. The analysis of actual Swedish investment calculations shows that industry's benefits related to VTTS and VTTV are not fairly treated. Recommendations to Swedish decision makers are: - to clarify the general structure of CBA in which estimates of VTTS and VTTV are used, - to use existing mechanisms in the Swedish logistics model to calculate transport demand and costs for the transport resources and to develop the missing mechanisms separately, - to perform Revealed Preference-studies, i.e. to analyse the possibilities to use data from the Swedish Commodity Flow Survey, - to carry out a thorough assessment of the coming Dutch Stated Preference-study, - to develop methods to valuate reliability, - to improve the knowledge about the components related to opportunity costs. Alternative URL: http://fudinfo.trafikverke t.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_001201_001300/Publikation_001 206/R683.pdf

Report this publication

Statistics

Seen <100 times