Affordable Access

Stanovení hodnoty podniku CHERRY TOUR s.r.o. / Valuation of the Company CHERRY TOUR s.r.o.

Authors
  • Rybiařová, Tereza
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 02/11/2016 / Cílem této diplomové práce je aplikovat teoretické poznatky z oblasti oceňování podniku ke stanovení hodnoty cestovní kanceláře CHERRY TOUR s.r.o. a zhodnotit její finanční zdraví. V teoretické části práce jsou nejdříve vysvětleny stěžejní pojmy, postup oceňování podniku, strategická analýza a podrobně rozebrány jednotlivé metody oceňování, včetně finanční analýzy. Praktická část diplomové práce pak obsahuje základní popis hodnocené společnosti, strategickou analýzu, finanční analýzu a výpočet hodnoty podniku dle metody DCF entity, kapitalizovaných čistých výnosů a metody účetní hodnoty. V poslední části práce jsou pak interpretovány a shrnuty výsledky práce, včetně několika doporučení z nich vyplývajících. / The aim of this thesis is to apply theoretical knowledge in the field of business valuation to determine the monetary worth of travel agency CHERRY TOUR Ltd. and to determine its financial health. The theoretical part contains explanation of the basic terms, the process of business valuation, strategic analysis, and description of the various valuation methods, including financial analysis. The practical part contains a description of the assessed company, strategic analysis, financial analysis and calculation of enterprise value according to DCF method entity, capitalized net earnings and book value method. In the last part the results of the work are interpreted and summarized, and recommendations are made. / 152 - Katedra podnikohospodářská / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times