Affordable Access

Vad säger hembrevet? : En kritisk diskursanalys av tre förskolors hembrev

Authors
  • Eddestål, Mathilda
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan ha en samverkan med hemmet likväl som förskolan har ett jämlikhetsuppdrag. Med utgångspunkt att den skriftliga kommunikationen har möjlighet att nå samtliga vårdnadshavare studerar denna studie hembrev. Syftet med studien är att undersöka de ideologiska konsekvenserna som produceras genom hembrevet och hur dessa förhåller sig till det nationella uppdraget. De insamlade hembreven analyseras utefter Faircloughs tredimensionella modell som undersöker vilka diskurser som finns i texten för att sen analyseras i förhållande till den sociala praktiken. Även den interkulturella teorin används i diskussionen av hembrevets betydelse för samverkan. Resultatet visar flera exempel på hur förskolan producerar flera diskurser; den traditionella kompensatoriska hållningen dominerar, vilket innebär ett samarbete för en monokulturell grupp av rättsvaktare. Resultatet visar också exempel på komplementär hållning som innebär samarbete för en mångkulturell grupp av vårdnadshavare. Resultatet visar att det nationella uppdraget inte genomsyrar det insamlade materialet. Studien visar även att det enbart är de språk som pedagogerna representerar som avgör vilka vårdnadshavare som har möjlighet att få hembrev. En slutsats av studien är att förskolan behöver problematisera samverkan med anledning av interkulturalitetens betydelse för samtliga vårdnadshavares möjlighet till samverkan. / According to the curriculum, the preschool should have a cooperation with the legal guardians in the same way the preschool has an equality assignment. With the starting point that written communication has the potential to reach all legal guardians, this study is focusing on school letters. The purpose of this study is to investigate the ideological consequences that is produced through the letters and how these relates to the overall national assignment. The collected letters are analyzed through Fairclough’s three-dimensional model, which investigates the discourses of the text and later their relation to the social practice. The social practice also includes the intercultural theory in the analysis of the school letters importance for cooperation. The result shows multiple examples of how the preschool produces multiple discourses; the traditional compensational position is dominating, which imply a cooperation for a monocultural group of legal guardians. The result also shows a complementary view which imply cooperation for a multicultural group of legal guardians. The study also show that it is solely the languages the educators represents that determine which legal guardian has the possibility to receive school letters. A conclusion is that the educators in preschools should take the equality assignment into consideration with the cooperation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times