Affordable Access

Vad påverkar upplevelsen av en tillfredsställande hemvård : En intervjustudie med brukare

Authors
  • Svensson, Christine
  • Tegnér, Hanna
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar vilket leder till en ökad äldre befolkning. För att kunna bo hemma så länge som möjligt kan de äldre behöva få hjälp från hemvården. Syfte: Att undersöka vilka faktorer som upplevs påverkar de äldres tillfredsställelse av vården samt vad som är viktigt för de personer som får hjälp. Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Semi-strukturerade intervjuer gjordes med 11 brukare från två olika kommunala hemvårdsområden. Resultat: Personal och Utförande var två huvudkategorier som kom fram av analysen. Informanterna beskrev sina upplevelser och vad som var viktigt för dem inom dessa ramar. Kategorin Personal kunde delas upp i två underkategorier; Yrkeskompetens och Bemötande. Utförande delades in i underkategorierna; Hemtjänsten – ett serviceperspektiv, Självbestämmande, Kontinuitet och Trygghet.   Konklusion: För att man som utförare av hemtjänst skall förbättra vården är det viktigare att fokusera på de processrelaterade faktorerna som har en stor betydelse för hur brukarna upplever hemvården. Genom att lägga stor vikt vid personalens sociala kompetens vid rekrytering samt att involvera brukaren och dennes familj i vården och utformandet av den kan positiva upplevelser av vården skapas. Detta ser ut att kunna skapa ökat välbefinnande hos brukarna. / Background: The average age in Sweden increases which leads to an increased population of old people. In order to live in their own homes as long as possible, elderly people may be in need of help from the community home-services. Aim/objectives:The goal of this study was to examine variables perceived to affect older people’s satisfaction of home care services and what they emphasize important in the care.  Design: Descriptive qualitative study with interviews. Semi-structured interviews are done with 11 clients receiving care from two different community home-service areas. Results: ’Staff’ and ‘Services’ were the main categories of the results. The clients described their experiences and what they assumed as important for them. The category ‘Staff’ were divided into sub-categories: ‘Professional competence’ and ‘attitudes from staff’. ‘Services’ were divided into four other sub-categories: ‘the community home-service- a service perspective’ ‘self-autonomy’, ‘continuity’ and ‘safety’. Conclusions: The health care providers for the home care services should focus on improvements regarding process related factors, because they are important for the client’s experiences of the home care services. When recruiting new persons for a job in the home care services, the focus should be on his or hers social competence. Furthermore, to involve the client and his or hers family in the care may create positive experiences and increase the clients wellbeing.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times