Affordable Access

Vad kännetecknar forskningen om läsförståelsemetoden reciprocalteaching (RT)? : Med fokus på traditionell RT och varianter av RT

Authors
  • Bengtsson, Malin
  • Donaldson, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur reciprocal teaching (RT) och olika varianter av RT gynnar elevers läsförståelse. Reciprocal teaching är en undervisningsmetod som har sitt ursprung i Palincsar och Browns forskning från 1980-talet och är influerad av Vygotskijs sociokulturella teori. Modellen har modifierats och i Sverige benämns den exempelvis Läsfixarna. Kunskapsöversiktens tre grundläggande frågeställningarär ”Vad kännetecknar forskningen om reciprocal teaching för läsförståelse?”, ”Vilka varianter av reciprocal teaching är gynnsamma för elevers läsförståelse?” samt ”Vilken eller vilka gruppkonstellationer är gynnsamma för en undervisning av reciprocal teaching?” I denna kunskapsöversikt har åtta vetenskapliga artiklar analyserats. Majoriteten av studierna har använt sig utav kvantitativa metoder med en kvasi-experimentell design. Två studier har använt sig av en mixad metod och en studie kvalitativ metod. Resultatet visar att reciprocal teaching tillsammans med tilläggsmetoder ger en djupare läsförståelse än traditionell reciprocal teaching. Tilläggsmetoderna uppmanar eleverna att ta mer ansvar för sitt lärande. Resultatet visar också att en anpassad modell av reciprocal teaching är fördelaktig för elever i ett tidigt stadium av deras läsinlärning. Den anpassade versionen bryter ned den traditionella modellen vilket bidrar till att strategierna (förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och sammanfatta) används korrekt. Kunskapsöversikten belyser varianter av reciprocal teaching som gynnsamma för både lärare och elev i undervisningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times