Affordable Access

Vad betyder likvärdighet? : Gymnasielärares kunskaper om och arbete för en likvärdig undervisning i idrott och hälsa / What does equality mean? : High school teachers' knowledge and work for an equivalent teaching in physical education

Authors
  • Jones, Emma
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). Detta resulterar i ett exkluderande klimat där eleverna inte ges förutsättningar att utvecklas utefter sina egna förutsättningar (Skolinspektionen, 2018). Syftet med studien var således att undersöka hur lärare, verksamma i gymnasiet, tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin undervisning. Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband. Resultatet analyserades utifrån läroplansteori och ramfaktorteori (Linde, 2009). Resultatet visar på att lärare arbetar med skilda undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen utefter eleverna med ökad inkludering och likvärdighet som mål. Respondenterna synliggjorde även att läroplanen lämnar stort tolkningsutrymme samt att hur lärare ser på ämnet skiljer sig åt. Studiens slutsats är att det finns många faktorer, som till exempel lärares kompetens, synsätt samt elevgrupp, som påverkar hur lärare väljer att forma sin undervisning. Konsekvensen av dessa faktorers påverkan är att den utbildning som elever ges inte alltid följer de riktlinjer som råder för likvärdigheten i skolans verksamhet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times