Affordable Access

Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan : Förskollärares syn på möjligheter och utmaningar / Parents influence and participation in preschool : Preschool teachers view of possibilities and challenges

Authors
  • Kuwada Ellner, Ayako
  • Johansson, Anna
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The aim of the study is to contribute to the knowledge about preschool teachers views of parents influence and participation in preschool education. The study’s questions are how preschool teachers describe and make opportunities for parents influence and participation and what kind of opportunities and challenges they meet in their work. The method used in this study is semi structured interviews with eight preschool teachers. The result of the study showed that the interviewed teachers are trying to work hard with parents to provide a better environment for their children and their development. When it comes to cooperation between parents and teachers, communication and language are focus and the key to build a good relationship between all involved. Preschool teachers’ strategies are also one of the important factors to provide for parents to influence and participate in school activities. The conclusion of this study is that cooperation between parents and school is a very important factor when it comes to give children the best possible experience in preschool. Here communication does matter. Cooperation in practice can come in many different forms and it can also be used on many different levels as Shiers (2001) levels of participation. / Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. Studiens frågeställningar ämnar ge svar på hur förskollärare beskriver och skapar möjligheter för vårdnadshavares inflytande och delaktighet, samt vilka möjligheter och utmaningar de upplever i detta arbete. Den metod som använts i studien är semistrukturerade intervjuer av åtta förskollärare. Studiens data bearbetas genom tematisk analys. Resultatet visade tydligt att de intervjuade förskollärarna verkligen är engagerade med att jobba tillsammans med vårdnadshavare för att kunna skapa bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande. När det gäller samarbete mellan vårdnadshavare och förskola står kommunikation och språk i centrum samt de är en nyckel till att bilda en bra relation mellan alla inblandade parter. Förskollärarnas förhållningssätt är också en av de viktigaste faktorerna när det gäller att ge vårdnadshavare inflytande och delaktighet i förskolan. Den slutsats som kan dras av studien är att samarbetet med vårdnadshavare är en stor och central del för att få en god vardag för barnen i förskolan. Här är kommunikation en viktig del. Samverkan kan se ut på olika sätt och vara på olika nivåer utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times