Affordable Access

Värdet av sentimentalitet: Att reda ut kopplingen mellan människa och objekt

Authors
  • Friberg, Beatrice
  • Wahlstein, Elsa
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna rapport kommer ämnet sentimentalitet och ensoulment att undersökas. Sentimentalitet är något väldigt personligt och svårdefinierat, och att koppla det till en designprocess är utmanande. Det engelska begreppet ensoulment, som även kommer diskuteras i arbetet, syftar på det värde som en design tar in och hur designen kan förmedla en viss känsla. Dessa två begrepp kopplat till design kan beskriva hur en användare värdesätter artefakter. Det finns ett antal artiklar som diskuterar sentimentalitet i design och hur viktigt det är att inkorporera det i en designprocess, men väldigt få har applicerat det och producerat prototyper eller produkter. Att jobba med ett begrepp kopplat till känslor och egna minnen gör att det är svårt att få ett generellt tillvägagångssätt i en designprocess. Den frågeställning som detta arbete har jobbat med ifrågasätter på vilket sätt det går att uppnå sentimentalitet i design genom att arbeta med fyra termer, engagemang, historia, förstärkning och upplevd hållbarhet. De metoder som valdes att tillämpas i detta arbete är forskning genom design, fokusgrupp, tematisk analys och en look & feel prototyp. Dessa metoder valdes för att de ansågs lämpliga för att kunna besvara frågeställningen. Två fokusgrupper utfördes med grund i detta där deltagarna uppmuntrades att diskutera deras egen syn på sentimentalitet och hur samt vad de värdesätter i objekt de håller kärt. Resultatet av studien visar att det inte aktivt går att skapa en produkt som förmedlar sentimentalitet, utan det går att trigga en sentimental känsla hos användare genom att använda sig av kopplingar till känslor och minnen. Resultatet visar att ensoulment dock är något som bättre kan inkorporeras i en designprocess för att skapa värde hos användaren. Slutsatsen som drogs är att det inte går att skapa ett sentimentalt värde i en ny produkt, men det går att trigga sentimentalitet med hjälp av olika sinnen. Att använda sig av de fyra termerna kommer att leda till att en design har större chans att bli ensouled från start. / In this paper, the topic of sentimentality and ensoulment will be explored. Sentimentality is something very personal and difficult to define and linking it to a design process is challenging. The English term ensoulment, which will also be discussed in the work, refers to the value that a design takes in and how the design can convey a certain feeling. These two concepts related to design can describe how a user values an artefact. There are several articles discussing sentimentality in design and how important it is to incorporate it into a design process, but very few have applied it and produced prototypes or products. Working with a concept linked to emotions and personal memories makes it difficult to get a general approach in a design process. The outline of this work questions in what way it is possible to achieve sentimentality in design by working with four terms: engagement, history, augmentation, and perceived durability. The methods chosen to be applied in this work are research by design, focus group, thematic analysis, and a look & feel prototype. These methods were chosen because they were considered suitable for answering the research question. Two focus groups were conducted based on this, where participants were encouraged to discuss their own views on sentimentality and how and what they value in objects they value. The results of the study show that it is not possible to actively create a product that conveys sentimentality, but it is possible to trigger a sentimental feeling in users by using links to emotions and memories. However, the results show that ensoulment is something that can be better incorporated into a design process to create value for the user. The conclusion drawn is that it is not possible to create a sentimental value in a new product, but it is possible to trigger sentimentality using different senses. Using the four terms will mean that a design has a greater chance of being ensouled from the start.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times