Affordable Access

Värdegrundsarbete i fritidshem : En kvalitativ studie om det förebyggande arbetet mot mobbning i fritidshemmet / Value-based work in leisure-time centre : A qualitative study of the preventive work against bullying in the leisure-time centers

Authors
  • Hindi, Fatimah
  • Kastner, Felicia
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om fritidspersonalens definition avmobbning samt hur de arbetar för att förebygga mobbning. Studien baseras på åttasemistrukturerade intervjuer som genomförs individuellt. Alla respondenter harfritidshem som arbetsplats och representerar olika fritidshem. Respondenterna har olikautbildningsbakgrund och två av respondenterna är utbildade fritidslärare. Fyra avrespondenterna arbetar i fritidshemmet utan fritidslärarutbildning och övriga tvårespondenter genomgår just nu en utbildning till lärare i fritidshem. Studiens empirianalyseras utifrån det sociokulturella perspektivet och det framkom tre huvudkategoriersom synliggörs i studiens resultatdel. Studiens resultat visar på fritidspersonalenssamstämmiga syn om att mobbning är upprepade kränkande handlingar. Ett flertalinformanter påvisar att schemalagda och kontinuerliga samarbetsövningar ärgrundläggande i ett värdegrundsarbete. Samtliga informanter understryker vikten avdokumentation vid incidenter av mobbning eller kränkande behandling. Vidare påvisarett flertal informanter en trygghetsplan som innefattar rutiner gällande ett åtgärdsarbete,samt vikten av att föra ett samtal med berörda elever, kollegor och vårdnadshavare somen del i åtgärdsarbetet. Slutsatsen visar på att fritidspersonal som genomgått enfritidslärarutbildning och/eller har arbetat på fritidshemmet under längre tid kan besvaraintervjufrågorna mer utförligt än övriga respondenter. Samt att de kan exemplifiera merutifrån erfarenheter gällande mobbning, värdegrundsarbete samt åtgärdsarbeten. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times