Affordable Access

Uvedení B2C značky ve specifických podmínkách segmentu sportovního oblečení / B2C Brand Building in the Sporty Fashion Sector

Authors
  • merad, kamila
Publication Date
Jun 14, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předložená bakalářská práce je zaměřena především na charakteristiku obchodování na internetu v rámci B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, popis marketingu. V první části je popsán trh v 21. století, na který navazuje vytyčení základních pojmů v rámci marketingu, dále je vymezena e-commerce, její výhody a nevýhody, fakta o B2C e-commerci v České republice. V druhé části práce je představena nově vznikající značka, analýza trhu a podniku, vymezení konkurence a segmentace trhu. / The presented bachelor’s thesis is focused mainly on the characteristics of internet commerce within B2C e-commerce in the Czech Republic, defining advantages and disadvantages for seller and consumer, description of marketing. The first part describes the market in the 21st century, which is followed by the definition of basic terms in marketing, then it defines e-commerce, its advantages and disadvantages, facts about B2C e-commerce in the Czech Republic. In the second part of the thesis is introduced new emerging brand, market and business analysis, definition of competition and market segmentation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times