Affordable Access

Utvärdering av en ny ströläggningsmetod för stjärnsågad trekantprofil.

Authors
  • Holmberg, Hans
  • Sandberg, Dick
Publication Date
Jan 01, 1995
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En ny typ av ströläggning för trekantprofiler har undersökts. Profilema har torkats i buntar om tre där man alltid har lagt de tangentiella sidoma inåtvända för att minska risken för sprickbiIdning. Trekantprofilema som undersökts hade sidomåttet 120 mm. Torken som använts var en kammartork som styrs med ett torkschemat anpassat för furu med tjockleken 100 mm. Slutfuktkvoten var avsedd att bli 18 % om man torkat 100 mm virke. Efter torkning har prover tagits i rot, mitt och topp för att mata fuktkvotsgradienten i virket. I samband med fuktkvotsmätningen har även densiteten för virket bestämts. Resultaten visar att furu erhåller en större fuktkvotsgradient an gran för det parti som undersökts. Medelfuktkvoten för furn var efter torkning 15,8 % medan gran erhöll en medelfuktkvot på 13,0 %. Fuktkvotsskillnaden mellan torraste och fuktigaste parti i tvärsnittet var för furu 6,4 % och för gran 2,1 %. I undersökningen jämfördes trekantprofilemas slutfuktkvot med avsseende på placering i grupperna och med avseende på densitet. Med ett 95 % konfidensintervall kan man inte säkerställa att det finns skillnad mellan de olika placeringama i gruppen. Det går vidare inte att finna några samband mellan densiteten för virket och dess slutfuktkvot. En undersökning av ungefär tio kubikmeter virke visar att cirka 15 % av de torkade trekantprofilerma hade lättare angrepp av mögelsvampar. Mindre an 5 % av det genomgångna virket hade angrepp av blånad. Tryckskador fran strön förekom på två tredjedelar av virket och dessa skador kan i många fall härledas till dåIig måttnoggrannhet på profilema.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times