Affordable Access

Utomhusundervisningens påverkan på ämnet biologi : en kunskapsöversikt

Authors
  • Ramezic, Benjamin
  • Börjesson, Viktor
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sammanfattning Denna kunskapsöversikt kommer att handla om utomhuspedagogikens påverkan på undervisningen inom ämnet biologi och vad forskningen säger om det. En kartläggning kommer också att genomföras för att förtydliga de aspekter som påverkas av utomhuspedagogikens följder.  Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka forskningen som belyser utomhuspedagogik inom ämnet biologi samt synliggöra vilka för- och nackdelar som finns kring utomhuspedagogik enligt forskningen kopplat till biologiämnet. ● Vad karaktäriserar forskningen om utomhuspedagogik inom ämnet biologi?  ● Vad kännetecknar forskningen kring lärarnas uppfattning om utomhusundervisning inom ämnet biologi? ● Vilka effekter visar forskningen med utomhuspedagogik inom ämnet biologi? Valet av metod som kunskapsöversikten vilar på är litteraturstudier där forskningen exemplifieras i de olika artiklarna om utomhuspedagogikens påverkan inom ämnet biologi. De texter som kommer att granskas i litteraturstudien har noga valts ut utifrån urvalskriterier som svarar mot det syfte och de frågeställningar som är framtagna för kunskapsöversikten.  Det resultat som forskningen visar är att utomhusundervisningen har en positiv påverkan på elevers kunskapsinhämtning inom ämnet biologi. Forskningen påvisar direkta och indirekta faktorer som påverkar elevernas utveckling och inlärning. De direkta faktorerna pekar på en förbättrad ämneskunskap för eleverna då de tar emot fakta vid utomhustillfällen bättre, eftersom fakta sätts in i sammanhang och i en verklig kontext. Till skillnad från de direkta faktorerna pekar de indirekta faktorerna på en förbättrad inlärning med hjälp av utökad psykosocial förmåga, bättre hälsa och koncentrationsförmåga. Dock pekar det mesta på att alla elevers kunskapsinhämtning förbättras inom ämnet biologi om undervisning sker utomhus regelbundet.  I diskussionen ställs de olika artiklarna mot varandra utifrån de styrkor och svagheter som visas. Under avsnittet metoddiskussion argumenteras det för metodval som översikten har valt att utgå ifrån samt dess fördelar och nackdelar. Vidare kommer översikten att förklara de implikationer som den nya informationen kan ha för läraryrket och varför det är viktigt att förhålla sig till den. Förslag till vidare forskning kommer även att presenteras för att synliggöra de områden som kräver ytterligare undersökning. I översiktens sista avsnitt kommer generella slutsatser kring forskningens resultat att presenteras och diskuteras övergripande.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times